14.06.2023

Amendo

VM 23/00003

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket AMENDO er egnet til å forveksles med to eldre merkene ADMENTO (ordmerke) og admento (kombinert merke). Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare. Varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 42 er av identisk og lignende slag. Det særpregede ordet ADMENTO er visuelt og fonetisk svært likt det yngre ordmerket AMENDO. Den relevante omsetningskretsen vil kunne tro det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at det foreligger fare for forveksling mellom merkene. Klagen forkastes.