30.10.2020

Aloud (komb.)

VM 20/00066

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav b. Spørsmål om innlevering av varemerkesøknad bestående av et merke som allerede var tatt i bruk av en annen var i strid med god forretningsskikk. Vilkårene om forvekselbarhet, tidligere bruk og kjennskap var ikke bestridt av partene. I likhet med Patentstyret kom Klagenemnda til at klager hadde innlevert varemerkesøknaden i strid med god forretningsskikk. Utfyllende tolkning av betydningen av forretningsforhold mellom partene. Avgjørende betydning at merket ble søkt i eget navn og uten samtykke fra sin forretningspartner (innklagede, første bruker). Klagen ble dermed forkastet og registreringen opphevet som ugyldig. Innklagede tilkjent sakskostnader.