Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00053

ALBA MODA

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket ALBA MODA er villedende for motevarer ved at det er egnet til å gi inntrykk av at produktene har en tilknytning til Italia. Klagenemnda kom til at merket ikke er egnet til å villede og kan gis virkning uhindret av § 15 første ledd bokstav b. Klagenemnda kom således til motsatt resultat av Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.