Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00092

ÅKER E6 (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b, jf. første ledd, og § 15 første ledd bokstav b. Spørsmål om ÅKER E6 oppfattes beskrivende som en angivelse av Åker Gård som geografisk opprinnelse. Klagenemnda kom til at ÅKER alene ikke ville oppfattes i betydningen Åker Gård, og at merket derfor ikke ville oppfattes som en geografisk angivelse av Åker Gård. Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b kommer ikke til anvendelse når det gjelder villedelse med hensyn til sted og identitet. Klagen tas ikke til følge, og registreringen av det kombinerte merket ÅKER E6 blir dermed å opprettholde.