Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00072

AIRPANEL

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket AIRPANEL var særpreget for «Motor vehicles and parts thereof (included in this class)» i klasse 12. Klagenemnda fant at merket ville oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene. AIRPANEL vil forstås som «luftpanel» og kan dermed være en angivelse av at en vare er et kontrollpanel for styring av luftstrømmer, et panel som stenger/åpner for luftstrømmer, eller at et kjøretøy har slike paneler. Den internasjonale registreringen kunne derfor ikke gis virkning i Norge. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.