15.03.2022

ÅHUS AKVAVIT ÅHUS SWEDISH AQUAVIT DISTILLERY SINCE 1906 (komb.)

VM 21/00142

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ÅHUS AKVAVIT ÅHUS SWEDISH AQUAVIT DISTILLERY SINCE 1906 er beskrivende og mangler særpreg for «akevitt» i klasse 33. Klagenemnda delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom til at merket bestod av beskrivende tekst, og mente blant annet at ÅHUS forklares som et geografisk sted av merket i seg selv. Elementet ÅHUS ville derfor oppfattes som varenes produksjonssted. Mindretallet mente på sin side blant annet at det ikke forelå noen forbindelse mellom akevitt og stedet Åhus, og at merket samlet sett hadde tydelig varemerkesignifikans. Ettersom Klagenemndas flertall kom til at merket ikke oppfyller varemerkelovens krav til særpreg etter § 14, ble merket å nekte for de omsøkte varene. Klagen ble forkastet.