06.06.2023

Aero

VM 23/00002

Varemerke. Avslag. Spørsmål om ordmerket AERO er beskrivende og mangler særpreg for «motor homes; mobile homes; caravan; leisure vehicles» i klasse 12. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Aerodynamikk er en viktig egenskap ved de aktuelle varene. Slik Klagenemnda ser det vil den norske gjennomsnittsbrukeren umiddelbart oppfatte AERO som en forkortelse for «aerodynamic» eller «aerodynamisk». Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke gis virkning.