22.06.2017

ADVISORS AS

VM 16/00125

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. §3 tredje ledd. § 14 tredje ledd. Foretaksnavn. § 3-2. Spørsmål om det kombinerte merket ADVISORS AS registrert for tjenester i klasse 35 var forvekselbart med det tidligere registrerte ordmerket ADVISOR registrert for varer og tjenester i klasse 9 og 42, det kombinerte merket ADVISOR registrert for tjenester i klasse 35, innarbeidet rettighet til ordmerket ADVISOR for tjenester i klasse 35, samt foretaksnavnet ADVISOR AS. Det ble ikke funnet å foreligge vare- eller tjenesteslagslikhet med varene omfattet av ordmerket, og merkene ble på bakgrunn av dette funnet å ikke være forvekselbare. Det forelå full tjenesteoverlapp mellom tjenestene omfattet av de to kombinerte merkene, men på bakgrunn av merketekstens beskrivende karakter, ble det lagt avgjørende vekt på at merkene hadde ulik grafisk utforming og således kunne gå ved siden av hverandre. Det ble ikke tilstrekkelig dokumentert at klager hadde en innarbeidet rettighet til ordmerket ADVISOR for tjenester i klasse 35. Klagers foretaksnavn var ikke særpreget eller innarbeidet, og hadde dermed ikke vern mot lignende varekjennetegn. Klagenemnda kom dermed til samme resultat som Patentstyret. Klagen ble forkastet, og registreringen av det kombinerte merket ADVISORS AS ble opprettholdt.