Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00112

AdvancedCirc

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 7 og 8. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for enkelte varer i klasse 7, men at den er særpreget for resten. Klagen ble derfor tatt delvis til følge, og merket ble gitt virkning for enkelte varer i klasse 7 og samtlige varer i klasse 8.