18.06.2024

ADVANCED (komb.)

VM 24/00033

Varemerke. Avslagssak. Klagen forkastes. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket ADVANCED er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9, 12, og 25. Merketeksten vil oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper og kvaliteter. Merketeksten kan også oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, som ikke har atskillende evne som varemerke. Den figurative utformingen er ikke egnet til å trekke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra tekstens beskrivende og salgsfremmende budskap.