29.08.2023

ADAPTFOAM

VM 23/00032

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket ADAPTFOAM er beskrivende og mangler særpreg for varene «footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear» i klasse 25. Merket vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene.