Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00117

A+ (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 3, og om merket «lett kan forveksles» med Røde Korsemblemet. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gå til registrering.