22.12.2021

8G DCT

VM 21/00119

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om 8G DCT er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 12. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.