Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00037

'47 (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 25. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for «klær» og «fottøy». For disse varene kunne Klagenemnda heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda anså imidlertid merket for å være særpreget for «hodeplagg». Klagen ble derfor tatt delvis til følge, og merket ble registrert for enkelte varer i klasse 25.