05.02.2021

1-2-3 FIRE (komb.)

VM 20/00143

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 4, 11 og 34. Avgjørelsen utreder nærmere vurderingstemaet og vurderingsmomentene for kombinerte merker, med henvisninger til rettspraksis fra EU over de siste årene.

Klagenemnda var enig med Patentstyret at merketeksten ville oppfattes som rask/enkel flamme/ild, men var uenig i at merketeksten med dette betydningsinnholdet ville oppfattes som beskrivende for samtlige varer. Etter Klagenemndas syn var merketeksten kun beskrivende for de varer som hadde opptenning som formål, hvor betydningen rask/enkel flamme/ild kun ville oppfattes som en egenskap og kvalitet. Den figurative utformingen var ikke tilstrekkelig til å avlede oppmerksomheten vekk fra det beskrivende betydningsinnholdet. For de øvrige varene, hvor merketeksten ikke var beskrivende, var helhet tilstrekkelig særpreget til at merket kunne registreres. Klagen ble dermed tatt delvis til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble dermed delvis opphevet.