17.03.2014

Zacco Norway AS

PAT 13/018

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet ble ikke validert i Norge på grunn av at fristen for valideringsavgiften var oversittet. Klagenemnda kom til at klager ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kunne kreves. Patentstyrets avgjørelse om å avvise oppreisningsbegjæringen ble etter dette å stadfeste.