28.10.2013

Texaco Development Corporation, USA

PAT 13/027

Patentrett. Patentloven § 72. Kjennelse.
Søker hadde ikke rettidig besvart Patentstyrets realitetsuttalelse, og søknaden ble henlagt. Før klagesaken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, trakk klager tilbake klagen med endelig virkning.