Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00080

Tectrix Aqua AS

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Mangler ved patentsøknaden ble ikke rettet innen de pålagte fristene fra Patentstyret. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente derimot at klager og den tidligere fullmektig hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Klagenemnda legger til grunn at sykdomsforløpet var tilstrekkelig dokumentert og at dette var årsaken til fristoveresittelsen. Det forelå ikke omstendigheter som gjorde at klager burde ha vært oppmerksom på fristforsømmelsen. Fristoversittelsen skyldtes dermed helt ekstraordinære og upåregnelige forhold. Klagen tas til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.