Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00010

Sweetgum SARL

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Validering i Norge ble ikke utført innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente derimot at klagers fullmektig hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Klagen tas til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.