18.09.2017

Svela Solutions AS

PAT 17/00184

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse om å avslå begjæring om endring av prioritet etter patentloven § 6, jf. patentforskriften § 13. Klagenemnda tar først stilling til om nemnda har formell kompetanse til å behandle en slik klage, og kommer til at slik kompetanse foreligger. Når det gjelder sakens realitet, tas klagen til følge slik at prioriteten anses ugyldig med den følge at patentets søknadsdato blir ny prioritetsdato, slik det følger av lovens hovedregel. Klagenemnda fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå et reelt krav om prioritet ettersom kravet var formulert i et skjema som ikke var ment for innsendelse. Ved en tastefeil ble feil hovedskjema i Altinn sendt inn, og søkeren har fått en prioritet vedkommende ikke har hatt til hensikt å be om. Patentsøkeren var, frem til patentet ble meddelt og offentlig tilgjengelig, uvitende om at det var krevd prioritet. Korreksjon av feilen tillates etter konkret vurdering.