14.02.2017

Sjømat Norge AS/Fish Vet Group FVG - Sea Lice Research

PAT 16/00051

Patentloven § 2.

Registreringen av patent nr. 330244 ble etter innsigelse opprettholdt av Patentstyret. Klagesaken har vært stilt i bero fordi patentets gyldighet her vært til behandling i domstolen. Oslo tingrett kom til at patentet var ugyldig på bakgrunn av manglende oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Borgarting lagmannsrett kom til samme resultat, og Høyesterett nektet anken fremmet. KFIR uttaler at patentet med endelig virkning er kjent ugyldig og at klagesaken etter dette er gjenstandsløs. Klagesaken heves ved kjennelse.