Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00046

Selvaag Gruppen AS

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Validering i Norge ble ikke utført innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente at klager selv ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Selv om det ikke nødvendigvis kan stilles samme krav til kontrollrutiner og -systemer hos klager selv som til et profesjonelt patentbyrå, påligger det likevel en streng aktsomhet for at klienten (klager) gir korrekte instruksjoner til sin fullmektig slik at frister kan overholdes. Klager, som patentsøker, må være ansvarlig for hvilke land de selv ønsker at sitt eget patent skal valideres i. Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.