23.01.2017

Polarcus DMCC

PAT 16/00067

Begjæring om oppreisning for fristoversittelse i patentsak førte ikke frem, jf. patentloven § 72. Årsavgiften var ikke innbetalt rettidig, og dette ble opplyst å skyldes menneskelig svikt hos ansvarlig for IPR hos innehaver. Spørsmålet var om klager kan dokumentere et tilfredsstillende fristhåndteringssystem og at det foreligger betryggende rutiner. KFIR uttaler at det ikke kan stilles samme krav til en innehaver uten fullmektig som til en innehaver som er representert ved fullmektig/patentavdeling i et stort firma, jf. EPO sak J 5/94. I saken var det ikke gjort forsøk på å dokumentere systemet som benyttes og KFIR fant ikke at systemet isolert sett anses tilfredsstillende som et fristhåndteringssystem. Det var heller ikke dokumentert hvilke kontrollrutiner som utføres og klageren har ikke lykkes med å godtgjøre at aktsomhetskravet er oppfylt