Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/019

Onsagers AS

Patentrett. Patentloven § 72. Kjennelse.
Patent hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Før klagesaken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, trakk klager tilbake klagen med endelig virkning.

Dokumenter