26.08.2013

Onsagers AS

PAT 13/019

Patentrett. Patentloven § 72. Kjennelse.
Patent hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Før klagesaken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, trakk klager tilbake klagen med endelig virkning.