20.09.2014

Oceansaver AS - Peter Drummond McNulty

PAT 13/013

Patentrett. Patentloven § 2.
System for behandling av et fartøys ballastvann. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor innklagedes patent ble fastholdt ved at innsigelsen ble forkastet. Klagenemnda kom til at vilkårene i patentloven § 2 var oppfylt, og innklagedes patent ble opprettholdt. Klagen ble forkastet.