Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00068

Norhard AS

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen og ved innbetalingen ble ikke forhøyet årsavgift betalt. Klager sto for innbetaling uten bistand av fullmektig. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kommet til at klager har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves av en søker som ikke bistås av fullmektig. Klagen ble tatt til følge.