21.02.2018

MHWirth AS - Depro AS

PAT 16/00123

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2, 8, 13 og 19. Anordning for kompensasjon av bølgebevirkede avstandsvariasjoner på borestreng. Klagenemnda fant at et nytt revidert kravsett kunne tillates etter patentloven §§ 13 og 19. Beskrivelsen var også så tydelig at en fagkyndig ville være i stand til å utøve oppfinnelsen på bakgrunn av denne, jf. § 8. Videre fant Klagenemnda at oppfinnelsen tilfredsstilte kravet til nyhet, samt at det ikke ville være nærliggende for en fagkyndig med utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk å komme frem til løsningen. Følgelig var også kravet til oppfinnelseshøyde oppfylt. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, klagen ble forkastet og patentet opprettholdt med endrede krav.