Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/006

Mesitek Kaluste OY - Laminathuset Combi Craft AS

Patentrett. Patentloven § 2.
Dørkplate beregnet som gangunderlag i båt. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor innklagedes patent ble opprettholdt etter innsigelse. Klagenemnda kom til at både de selvstendige og de uselvstendige kravene var patenterbare. Klagen ble dermed forkastet, og patentet ble opprettholdt.

Dokumenter