18.01.2019

MedImmune Ltd. og Genentech, Inc

PAT 18/00029

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Årsavgiften ble ikke innbetalt innen den ordinære fristen og ved betaling av årsavgiften med tillegg ble det innbetalt for lite. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kommet til at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og stadfestet Patentstyrets avgjørelse. Klagen forkastes.