23.03.2018

Magne Gjønnes

PAT 17/00099

Patent. Avslag. Patentloven § 8. Behandling av fisk mot parasitter i nedkjølt sjøvann. Spørsmål om patentsøknaden tilfredsstilte materielle patenterbarhetsvilkår etter patentloven § 8. Klagenemnda kom til at beskrivelsen ikke var så tydelig at en fagkyndig på grunnlag av denne ville være i stand til å utøve oppfinnelsen uten urimelig byrde. Kravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum var følgelig ikke oppfylt. Klagenemnda fant videre at beskrivelsens mangler heller ikke kunne avhjelpes uten å stride mot patentloven § 13. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og klagen ble avvist.