25.01.2018

Mørenot Aquaculture AS - Salgard AS

PAT 17/00023

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Anordning for å isolere oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, omfattende et fluidpermeabelt beskyttelsesnett. Klagenemnda kom til at klagen kunne behandles, selv om innsigelsen ikke hadde vært gjennom en realitetsbehandling i Patentstyret. Videre fant Klagenemnda at søker ved flere tilfeller hadde tapt kontroll over nyhetshindrende informasjon og at oppfinnelsen derfor var gjort allment tilgjengelig før patentsøknadens inngivelsesdag. Kravet til nyhet var dermed ikke oppfylt. Klagen ble tatt til følge og patentet opphevet.

Det samme patentet har tidligere vært gjenstand for domstolsbehandling mellom andre parter.