Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00142

Linde AG

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Validering i Norge ble ikke utført innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente at klagers fullmektig ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter redegjørelse fra fullmektigen, fant Klagenemnda det ikke tvilsomt at feilen ble begått av ansvarlig personale, og ikke en feil begått av underordnet personale. Når feilen er begått av ansvarlig personale, må det foreligge ekstraordinære og upåregnelige forhold som helt unntaksvis kan gi grunnlag for oppreisning. Slike forhold forelå ikke. Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.