23.01.2017

Les Turski

PAT 16/00196

Begjæring om oppreisning for fristoversittelse i patentsak førte ikke frem, jf. patentloven § 72. Årsaken til henleggelsen var manglende svar på Patentstyrets uttalelse. KFIR uttaler at det er lang og fast praksis for at det er søkeren selv, eventuelt dennes fullmektig, som har ansvaret for å overholde de gitte frister. Anførsel om at Patentstyret var kjent med klagers adresse i Tyskland fører ikke frem. KFIR uttaler at meddelelser fra Patentstyret regnes som avgitt når de er sendt til den adressen som senest er oppgitt til Patentstyret, jf. patentloven § 67 første ledd første punktum. Det er den aktuelle søker som har ansvaret for at Patentstyret har korrekt kontaktinformasjon.