Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00024

Johnson Matthey PLC

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Validering i Norge ble ikke utført innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente derimot at klagers fullmektig hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Den avgjørende feilen var assistentens unnlatelse av å overføre fristoppgaven og unnlatelse av å endre ansvarlig person for saken. I praksis skilles det mellom aktive handlinger og unnlatelsestilfellene, hvor sistnevnte nettopp kan være uforklarlige menneskelige glipp som det kan være vanskelig å lage kontrollsystemer for. Klagen tas til føleg, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.