12.09.2014

Invacare International Sàrl

PAT 13/026

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet ble ikke validert i Norge på grunn av at fristen for valideringsavgiften var oversittet. Klagenemnda kom til at klager ut ifra den beskrevne situasjonen, åpenbart ikke kunne ansees å ha en berettiget forventning om å bli varslet om at betalingen ikke var utført. Patentstyrets avgjørelse om å avvise oppreisningsbegjæringen ble etter dette å stadfeste.