Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/026

Invacare International Sàrl

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet ble ikke validert i Norge på grunn av at fristen for valideringsavgiften var oversittet. Klagenemnda kom til at klager ut ifra den beskrevne situasjonen, åpenbart ikke kunne ansees å ha en berettiget forventning om å bli varslet om at betalingen ikke var utført. Patentstyrets avgjørelse om å avvise oppreisningsbegjæringen ble etter dette å stadfeste.

Dokumenter