Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00028

Intervet International B.V. - BioSort AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13, 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører en fremgangsmåte, et system og en anordning for å kunne automatisk overvåke og anslå antall fiskelus på en laks i fiskemerd ved å produsere standardiserte bilder. Klagenemnda finner at oppfinnelsen, verken i henhold til det prinsipale kravsettet eller de subsidiære kravsettene, ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen forkastes.