Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00015

Idenix Pharmaceuticals, Inc m. fl.

Patent. Avslag. Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Spørsmål om oppfinnelsen var så tydelig beskrevet at en fagkyndig kunne utøve den. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og fant at beskrivelsen ikke var tilstrekkelig tydelig for å kunne utøve oppfinnelsen.