03.10.2014

I-Tec AS - Evald Holstad

PAT 13/023

Patentrett. Patentloven § 2.
Plugg for setting i et rør. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor innklagedes patent ble fastholdt, og innsigelsen forkastet. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen har oppfinnelseshøyde. Patentet ble dermed å opprettholde, og klagen forkastet.