17.01.2019

Hager-Electro SAS

PAT 17/00037

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Begjæring om validering av EP2820658 innlevert etter fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kommet til at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og stadfestet Patentstyrets avgjørelse. Klagen forkastes.