Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00040

General Electric Technology GmbH

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Begjæring om validering av EP2217938 innlevert etter fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kommet til at klager ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og stadfestet Patentstyrets avgjørelse. Klagen forkastes.