Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00116

General Electric Company

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Videreføring av PCT-søknad i Norge ble ikke innlevert innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kom til samme resultat. Klager hadde kun fremsatt anførsler, men ikke underbygget noen påstander med noen bevis når det gjelder de begåtte feil, opplæring av ansatte og rutiner/kontrollsystemer. Klagenemnda fant det derfor ikke godtgjort at klager og fullmektigen hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Klagen forkastes.