25.01.2017

Ferring BV

PAT 16/00124

Begjæring om oppreisning for fristoversittelse i patentsak førte ikke frem, jf. patentloven § 72. Årsavgiften var ikke innbetalt rettidig, og dette ble opplyst å skyldes en menneskelig feil begått av en ellers erfaren og pålitelig medarbeider. Innehaver ga en betalingsfullmektig i oppdrag å betale årsavgifter og i listen var Norge utelatt. KFIR uttaler at det er fast etablert praksis etablert praksis at det stilles krav til tilfredsstillende kontrollrutiner for profesjonelle aktører. Å utføre valideringer for andre, og som i denne saken, gi første gangs instruksjoner om betaling av årsavgift/fornyelsesavgift for et validert patent, er profesjonelle tjenester som utbys fra profesjonelle aktører. Etter Klagenemndas syn er det en forutsetning for oppfyllelse av kravet til aktsomhet at det er etablert kontrollrutiner som kan fange opp menneskelige feil. Det var ikke etablert kryssjekkrutiner som ville kunne avdekke om korrekte instruksjoner var utført.