22.06.2017

Ewos Innovation AS - Trouw International BV

PAT 17/00004

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 19 jf. 13 og 2. Fiskefôr med forhøyet innhold av arginin, og fremgangsmåte for å hindre redusert tilvekst i anadrom fisk ved utsett til sjø. Klagenemnda fant at oppfinnelsen, slik den var definert i det prinsipale og de subsidiære kravsettene, ikke oppfylte kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde jf. § 2. Klagen førte dermed frem. Patentstyrets avgjørelse ble omgjort, og patentet opphevet i sin helhet.