01.03.2023

Devico AS - Aziwell AS

PAT 21/00017

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Dissens. Saken gjelder ny vurdering av en innsigelse, etter at Klagenemndas vedtak i sak 21/00017 ble kjent ugyldig av Oslo tingrett i sak 22-016386TVI-TOSL/05. Den tekniske løsningen gjelder et system og fremgangsmåte for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls retningsboreverktøy. Klagenemnda slutter seg enstemmig til tingrettens vurderinger, men finner det i tillegg nødvendig å vurdere oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i at også andre mothold kan representere «nærmeste kjente teknikk». På dette punktet deler Klagenemnda seg i et flertall og et mindretall. Klagenemndas flertall finner at oppfinnelsen oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde uansett hvilket mothold man tar utgangspunkt i, jf. patentloven § 2.