Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00006

Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Validering i Norge ble ikke utført innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente derimot at klagers fullmektig hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Klagenemnda legger til grunn at det dokumenterte sykdomsforløpet var årsak til at ordrebrevet, som var helt klart for utsendelse, aldri ble sendt til den norske fullmektigen, og at det ikke på noe tidspunkt forelå omstendigheter som gjorde at klager eller den franske primærfullmektigen burde ha vært oppmerksomme på fristforsømmelsen. Den manglende utsendelsen av valideringsordren skyldtes dermed helt ekstraordinære og upåregnelige forhold. Klagen tas til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.