Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00008

C6 Technologies AS

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Patentet bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda kom til at klager ikke hadde utvist all den omhu som med rimelighet kunne kreves, og stadfestet Patentstyrets avgjørelse. Klagen forkastes.