08.04.2014

bMenu AS

PAT 13/028

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Klagenemnda kom til at klager ikke hadde utvist all den omhu og aktsomhet som med rimelighet kunne kreves. Oppreisningsbegjæringen ble på denne bakgrunn ikke tatt til følge. Patentet ble dermed å bortfalle.