25.05.2023

AWA Sweden AB – Neste Oyj

PAT 21/00155

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2, 8 og 13. Spørsmålet i saken er om vilkårene for å oppheve patentet er oppfylt, jf. patentloven § 25 første ledd. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Den tekniske løsningen i patentsøknaden gjelder en dieselbrenselblanding med forbedrede kuldeegenskaper og metoder for å fremstille denne. Klagenemnda finner at oppfinnelsen oppfyller kravene i patentloven §§ 8 og 13, og at oppfinnelsen er ny, men at den ikke skiller seg vesentlig fra teknikkens stand, jf. patentloven § 2 andre ledd. Patentet mangler oppfinnelseshøyde. Etter Klagenemndas syn gjelder det samme for det subsidiære kravsettet. Klagen tas til følge, og patentet oppheves.