12.06.2014

Armaments Corporation of South Africa Limited

PAT 13/003

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Klagenemnda kom til at Patentstyrets lovanvendelse var feil, da det ikke var tatt hensyn til unntaket om beskyttelse av søkerens berettigede forventninger. Patentstyrets vedtak ble derfor å oppheve, og saken ble sendt tilbake til Patentstyret for avvisningskjennelse.