04.12.2017

Aloys Wobben

PAT 16/00050

Patent. Klage over Patentstyrets avgjørelse som opphevet patentet på grunn av manglende nyhet. Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for regulering av reaktiv effekt i et elektrisk nett, hvor elektrisk energi genereres av en elektrisk generator og modulert på egnet vis ved hjelp av en kompensasjonsinnretning og videre en reguleringsinnretning for å kompensere for harmoniske reaktive effekter hos forbruker. Nye endrede krav fremmet for Klagenemnda. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse. Klagenemnda fant at de nye kravene ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve oppfinnelsen. Patentet oppfylte dermed ikke kravet til tydelighet jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. § 8 annet ledd tredje punktum. Klagen ble forkastet.